Slovníček pojmů - Pojištění

Allrisk

Všechna rizika.

Běžné pojistné

Pojistné za určené pojistné období (měsíc, čtvrtletí, rok).

Bonus

Sleva na pojistném za bezškodní průběh pojištění.

Časová hodnota

Cena pojištěné věci bezprostředně před vznikem pojistné události. Stanovuje se z nové ceny, která se snižuje o míru opotřebení nebo jiného znehodnocení.

Indexace

Automatické, předem smluveně dojednané navyšování pojistné částky, jejímž cílem je stálá aktualizace míry pojistné ochrany.

Jednorázové pojistné

Pojistné stanovené na celou dobu trvání pojištění.

Likvidace

Soubor činností spojených s vyřízením pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

Malus

Přiřážka k pojistnému uplatňovaná při opakovaném nebo nadměrném výskytu pojistných událostí v daném pojistném období.

Nová hodnota

Cena pojištěné věci, za kterou by bylo možné v daný okamžik pořídit stejnou nebo podobnou věc se stejnou užitnou hodnotou.

Příklad: v případě zničení vaší sedací soupravy, kterou jste koupili před 20 lety za by pojišťovna zaplatila částku za kterou koupíte podobnou sedací soupravu, ale novou. Dnešní obvyklá cena sedací soupravy (např. gauč se 2 křesly čalouněné textilií) je např. 30 000 Kč a tuto částku by vám pojišťovna vyplatila bez ohledu na případné opotřebení zničené sedací soupravy. 

Podpojištění

Situace, kdy sjednaná pojistná částka je nižší než skutečná hodnota pojištěného majetku. V případě pojistné události pojišťovna zpravidla kryje pouze procentuální část škody odpovídající poměru skutečné hodnoty majetku a pojistné částky.

Pojistitel

Právnická osoba oprávněná poskytovat pojištění. Pojišťovna.

Pojistná částka

Částka sjednaná v pojistné smlouvě, kterou se pojišťovna zavazuje vyplatit, pokud dojde k situaci uvedené v pojistné smlouvě.

Pojistná doba

Doba, po kterou trvá pojištění.

Pojistná událost

Situace uvedená v pojistné smlouvě, při jejímž vzniku je pojišťovna poskytnout pojistné plnění.

Pojistné

Cena za poskytnutou pojistnou ochranu. Platby mohou probíhat v měsíčních, kvartálních nebo ročních intervalech. Na roční platby pojišťovny zpravidla poskytují slevu.

Pojistné plnění

Náhrada škody vyplacená pojištěnému. Výše plnění se odvíjí od sjednané pojistné částky a rozsahu pojistné události.

Pojistné podmínky

Konkrétní vymezení pojistných rizik, k jejichž krytí se pojišťovna zavazuje sjednáním pojistné smlouvy.

Pojistník

Osoba, která podepsala pojistnou smlouvu azavazuje se platit pojistné. Pojistník se nemusí shodovat s pojištěným.

Pojištěný

Osoba, na jejíž majetek, život, zdraví či odpovědnost se pojištění vztahuje.

Připojištění

Pojištění, které lze sjednat spolu s hlavním pojištěním v rámci jedné pojistné smlouvy a vztahuje se na rizika odlišná od hlavního pojištění.
1-20/23 stránka: 1 [ ]

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required