Slovníček pojmů - Hypotéka

Tržní hodnota

cena, za kterou se cenný papír na finančních trzích prodává nebo kupuje.

Umořování

je způsob splácení jistiny hypotečního úvěru. Může jít o splácení anuitou nebo o splácení pravidelnou splátkou.

Úmor

Měsíční splátka jistiny. Celková měsíční splátka se skládá ze splátky úroku a úmoru.

Úročení

je výpočet úroku.

Úročitel

je úroková sazba, kdy se úrok počítá formou přirážky k jistině.

Úroková míra

je procentní poměr úroku k jistině.

Úvěr

je suma prostředků, které věřitel dočasně předal dlužníkovi s podmínkou, že po uplynutí dohodnuté lhůty mu je musí vrátit zpět.

Úvěrové registry (bankovní registry, BRKI/NRKI, CBCB, SOLUS)

Banky hodnotí klienta rovněž na základě informací z úvěrových registrů, do kterých na druhé straně samy přispívají. Zapisují do nich informace o úvěrech klienta (spotřebitelské úvěry, kreditní karty, kontokorenty, hypotéky, atd.) a o průběhu jejich splácení. Úvěrové registry obsahují negativní i pozitivní informace o úvěrech klienta a především o plátkové disciplíně klienta. Rozlišujeme je na bankovní (BRKI – banky) a nebankovní (NRKI – leasingové společnosti, společnosti splátkového prodeje). Dalším registrem je SOLUS, kam přispívají mimo banky, splátkové společnosti, leasingové společnosti i mobilní operátoři.

Úvěrová smlouva

je smluvní dokument, kterým se banka jako věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky. Dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Úvěrové zdroje

jsou peněžní zdroje, které veřejnost svěřuje bankám do správy a k jejich dočasnému využití formou vkladů na běžné nebo vkladové účty, nákupem dluhopisů apod.

Úvěrový účet

je dokument, na kterém banka eviduje průběh čerpání a plácení úvěru.

Variabilní sazba (floatová, plovoucí)

Úroková sazba, která nemá období fixace, ale je vázána na pohyblivou referenční sazbu (PRIBOR). Ta se může měnit podle toho, na který typ mezibankovní úrokové sazby (PRIBOR) je navázána. Variabilní sazba je nejčastěji navázána na jednoměsíční PRIBOR, ke kterému banka přidává svou rizikovou a obchodní marži a vytváří tak souhrnnou sazbu pro klienta. Riziková a obchodní marže bývá zpravidla neměnná po celou dobu splácení hypotéky.

Věcné břemeno

je omezení práv vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen se něčeho vzdát, něco konat nebo trpět.

Vinkulovaný vklad

je vklad, jehož použití je omezeno ve prospěch třetí osoby.

Vklad do katastru nemovitostí

je zápis vlastnického práva/zástavního práva/práva odpovídajícího věcnému břemenu k nemovitostem do katasrtu nemovitostí.

Rodinný dům

je stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Zástava (zajištění, zástavní právo)

Hypoteční úvěr je nutné zajistit zástavním právem k nemovitosti. Banka zřizuje na základě zástavní smlouvy k nemovitosti (zástavě) zástavní právo, které zajišťuje pohledávku banky za klientem. Se zapsáním zástavního práva musí vždy smluvně souhlasit aktuální vlastník nemovitosti. Zástavou tak může být byt, rodinný dům, stavební pozemek, bytový dům, rekreační objekt, v ojedinělých případech i administrativní budova, hospodářský objekt, atd.

Zástavní hodnota nemovitosti

Bankou potvrzená hodnota nemovitosti. Odhad vypracovaný externím odhadcem zpravidla podléhá  kontrole pracovníka banky tzv. supervizi. Ten výši odhadu buď potvrdí, nebo upraví (zpravidla poníží) a stanoví zástavní hodnotu nemovitosti, na základě které teprve lze určit maximální výši úvěru.

Zástavní list hypoteční

je dluhopis součástí jehož názvu je označení hypoteční zástavní list a jehož jmenovitá hodnota, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.

Zástavní právo

zajištění pohledávky tím, že v případě jejich řádného a včasného nesplnění je zástavní věřitel oprávněný domáhat se uspokojení z věci zastavené, vzniká na základězástavní smlouvy nebo ze zákona.

41-60/61 stránka: [ ] 3 [ ]

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required


 

Hypoteční makléř

Je nezávislý specialista na hypoteční financování a stavební spoření s vysokou, neustále aktuální, znalostí trhu.

Srovnání sazeb hypoték

1 rok1,54 %
3 roky1,68 %
5 let1,88 %
Variabilní1,79 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení