Slovníček pojmů - Hypotéka

100% hypotéka

Hypotéka pokrývající celou hodnotu nemovitosti, kterou dáte bance jako zástavu. V tuto chvíli však 100% financování banky standardně nenabízejí. Důvodem je doporučení ČNB, která prakticky tento typ hypoték zakázala poskytovat. Maximem je nyní 90 % hodnoty nemovitosti (LTV). 

Americká hypotéka

Hypotéka, u které můžete použít prostředky na cokoli. Jedná se v podstatě o formu spotřebitelského úvěru, zajištěného nemovitostí. Banka nechce doložit, na co jste prostředky použili.

Anuitní splátka

Anuitní splátka se vyznačuje tím, že se v průběhu splácení (v dané fixační periodě) nemění, je konstantní. Splátka v sobě obsahuje část jistiny i část úroku. Klient takovou splátkou snižuje svůj závazek (umořuje svůj dluh) vůči bance a zároveň splácí smluvně dohodnutý úrok.

Běžný účet

je dokument, na kterém banka eviduje peněžní příjmy a výdaje svého klienta.

Bonita

Termín, který označuje schopnost klienta splácet své závazky. Jinými slovy – banka posuzuje příjmy a výdaje klienta. Každá banka má svá kritéria. V některých případech se bonita posuzuje i podle historie splácení předchozích úvěrů.

Bytový dům

je stavba s převažující funkcí bydlení.

Čerpání

Čerpání je převod prostředků, které jsou smluvně přislíbeny úvěrovou smlouvou. K čerpání hypotéky dochází po splnění smluvně stanovených podmínek (např. pojištění nemovitosti a vinkulace pojistky, vklad zástavy, atd.). Technicky se úvěr čerpá v tom okamžiku, kdy banka posílá prostředky na účet klienta, prodávajícího, apod. Tranše je každé jednotlivé čerpání úvěru. Čerpání probíhá buď jednorázově, nebo v několika tranších např. u výstavby (na pozemek, na hrubou stavbu, atd.), to znamená po několika částech.

Efektivní úroková sazba

je úroková sazba, která vyjadřuje v procentech poměr skutečného, efektivně zaplaceného úroku k jistině. Při určení jistiny v případě hypotečního úvěru se od smluvně dohodnuté částky úvěru obvykle odečítají poplatky, které jsou s poskytnutím úvěru a jeho správou spojeny. Efektivní úroková míra pak vychází o něco vyšší, než úroková sazba v smlouvě úrokové.

Fixace

Doba, po kterou se klientovi nemění úroková sazba. Fixaci klient volí při podání žádosti o úvěr, banky nabízejí pro různé fixace různé úrokové sazby. Nejkratší fixace je 1 rok, nejdelší až na celou dobu splácení hypotéky. Po skončení fixace úrokové sazby banka klientovi nabízí novou úrokovou sazbu.

Fixní úroková sazba

Úroková sazba, která je nabízena s určitou fixací (např. 3 roky, 5 let) a která je po dobu této fixace neměnná.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Jeho splacení, včetně příslušenství (úrok a poplatky), je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Nemovitost, kterou bude úvěr zajištěn, se musí nacházet na území ČR, jiného členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Ovšem většina bank trvá na tom, aby se nemovitost v zástavě nacházela pouze na území ČR.

Hypotéka bez příjmu (hypotéka bez dokládání příjmů)

Typ hypotečního úvěru, u kterého není nutné doložit bance výši příjmů. Klient příjmy samozřejmě mít musí, u tohoto typu hypotéky je ale nemusí dokládat standardním způsobem. U většiny bank klient pouze podepisuje čestné prohlášení, že má prostředky na splácení hypotečního úvěru. Tento typ úvěru se již v praxi neposkytuje. 

Jistina

Jistinou úvěru dlužná částka bez započítání úroků. Nesplacenou jistinou je zbývající část úvěru, kterou dlužník věřiteli ještě neuhradil. Jistinu nesnižují splátky úroků, ani úhrada poplatků.

Jmenovitá hodnota

hodnota uvedená v textu názvu cenného papíru v příslušné měně.

Katastr nemovitostí

souhrn údajů o nemovitostech zahrnující jejich popis, geometrické a polohové určení. Součásti katasrtu je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Katastrální úřad

instituce, která je pověřená vedením katastru nemovitostí.

Konsolidace

V oblasti úvěrů mluvíme o sloučení více úvěru do jednoho, čímž dochází ke snížení měsíční splátky.

Likvidita

je schopnost objektu fungovat jako kupní a platební prostředek.

List vlastnictví (LV, výpis z katastru nemovitostí)

Dokument, který obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník. Prokazuje se jím vlastnictví nemovitosti a zároveň tento úřední dokument obsahuje informace, které jsou s danou nemovitostí spojeny (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo atd.). Lze ho získat na katastru nemovitostí, případně na místech Czech Point. 

LTV (loan-to-value ratio)

Zkratka vyjadřuje poměr mezi možnou výší úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti. Pokud říkáme, že banka poskytuje např. 85% hypotéky, znamená to, že vám banka půjčí úvěr ve výši 85 % hodnoty nemovitosti (dle odhadu ceny nemovitosti akceptovaného bankou).

1-20/61 stránka: 1 [ ]

Potřebujete poradit s hypotékou?
Nebo se chcete podělit o zkušenost
s našimi službami a prací hypotečních
makléřů? Napište nám nebo zavolejte.


telefon [777 702 700] 777 702 700
mail []

required

required


 

Hypoteční makléř

Je nezávislý specialista na hypoteční financování a stavební spoření s vysokou, neustále aktuální, znalostí trhu.

Srovnání sazeb hypoték

1 rok2,48 %
3 roky2,68 %
5 let2,68 %
Variabilní2,69 %

Realitní magazín

Realitní magazín

Aktuální číslo ke stažení